Honlap szerkesztés » Koncepció, szemléletmód
Honlaptérkép
Elérhetőség
Letöltés
Saját honlap! Hogyan?Domain regisztrációAjánlat, tárhely, domainSzerződési feltételekGyakran ismételt kérdésekJó! Remek! Ajánlott!Referenciák
Magyar
Koncepció, szemléletmód
Újdonság
Honlaptérkép
Elérhetőség
Letöltés
Saját honlap! Hogyan?
Domain regisztráció
Ajánlat, tárhely, domain
Szerződési feltételek
Gyakran ismételt kérdések
Jó! Remek! Ajánlott!
Referenciák
www.fenyvisszavero.com
Honlap szerkesztés » Szerződési feltételek
 
Tárhely igénylés esetén:
 1. A szerződés tartalma:
  1. Gyenes László ev. - cím: ..........., váll. ig. sz.: .......... - (továbbiakban: Szolgáltató) meghatározott díjazás ellenében, ügyfele (továbbiakban: Előfizető) részére tárhelyet (tárhely hozzáférést) biztosít az alább közölt feltételekkel. Szolgáltató a szolgáltatást viszonteladóként végzi, az általa kínálható tárhely nem a saját szerverén található. A szerver üzemeltetése, fenntartása, a szolgáltatás technikai háttérének biztosítása, egy tárhelyszolgáltatással foglalkozó cég feladata, mellyel Szolgáltató az előbb említett viszonteladói partneri kapcsolatban áll. Ez a kapcsolat képezi jelen szerződés alapját. Előfizető által a Szolgáltatón keresztül, kiegészítő szolgáltatásként domain regisztráció (5.) is igényelhető.
  2. Előfizető a szerződésben leírt feltételeket tudomásul veszi, azt aláírásával elfogadja.
 2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:
  1. Szolgáltató a szerver üzemeltetésével, fenntartásával, a szolgáltatás technikai hátterének biztosításával nem foglalkozik. Az ebből származó kötelezettségeket a viszonteladói partneri kapcsolatra alapozva közvetítheti Előfizető felé. Ezt is figyelembe véve: Szolgáltató köteles a szerződésben megadott szolgáltatás biztosítására éves 99,9%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, a vis major (9.) és az esetleges harmadik fél által biztosított szolgáltatások.
  2. Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
  3. Szolgáltató jogosult a fizetési feltételek (6.) figyelembe vételével, az ajánlatban (ajánlatokban) szereplő díjat (díjakat) az Előfizető felé kiszámlázni.
  4. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatás tartalmát és díját. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma sem a díja nem módosítható.
  5. Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Előfizető a szolgáltatással kapcsolatos általános előírások (4.) betartását megszegi.
  6. Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató kezelésében levő tárhelyen elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok (beleértve: e-mail, ftp stb.) elvesztéséből származó közvetlen, vagy közvetett károkért. Előfizető az adatokat saját felelősségére tárolja a tárhelyen.
  7. Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásában szerepeltetni az adatvédelem (8.) figyelembe vételével. Előfizető jelen szerződés aláírásával ehhez hozzájárul.
  8. Szolgáltató jogosult az általános szerződési feltételeken előzetes tájékoztatás nélkül, egyoldalúan módosítani, azonban ügyfeleit a változásról tájékoztatni köteles (pl. közzététel honlap által).
 3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei:
  1. Előfizető jogosult az általa megrendelt és kifizetett szolgáltatás igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
  2. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket az Előfizető biztosítja.
  3. Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatást a szolgáltatással kapcsolatos általános előírások (4.) betartásával használni, ellenkező esetben Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért Előfizető felelősséggel tartozik.
  4. Előfizető elfogadja és tudomásul veszi, hogy az általa okozott, indokolatlan, illetve az átlagnál nagyobb szerver terhelés, (a szerver, vagy más felhasználók folyamatos üzemelését befolyásoló tényezők) az előfizetés felmondását eredményezik a Szolgáltató részéről. Ezen okból Szolgáltató korlátlanul és előzetes jelzés nélkül zárolhatja a honlapot, a szerver folyamatos működésének biztosítása érdekében. A jóhiszemben okozott, átlagnál nagyobb szerver terhelésből adódó felmondás esetén az előre kifizetett tárhely díj időarányos részét Szolgáltató visszafizeti Előfizetőnek.
  5. Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.
  6. Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásért a fizetési feltételek (6.) figyelembe vételével az ajánlatban szereplő díjat megfizetni.
  7. Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 8 napon belül Szolgáltatónak bejelenteni.
 4. A szolgáltatással kapcsolatos általános előírások:
  1. Tilos a tárhelyen (tárterületen) törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat, vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése.
  2. Tilos a tárhelyen (tárterületen) olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat, vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra.
  3. Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése (SPAM), valamint más felhasználók zaklatása.
  4. Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
  5. Előfizető nem használhatja a rendszer forrásainak több mint 25% -át 90 másodpercnél tovább. Ezek szerver oldali működésképtelenséget okozhatnak. Ezekbe bele tartotznak a CGI szkriptek, FTP, PHP, HTTP stb.
  6. Előfizető nem futtathat bármiféle interaktív real-time chat alkalmazást, amelyek szerveroldali erőforrásokat használnak. Távoli erőforrást használó programok teljes körűen használhatók.
  7. Előfizető nem futtathat IRCD vagy daemon típusú alkalmazásokat.
  8. Előfizető nem futtathat IRC-vel azonos működéssel rendelkező programot.
  9. Előfizető nem futtathat bit torrent alkalmazásokat vagy klienst.
  10. Előfizető nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben.
  11. Előfizető nem futtathat játék szervereket. (pl.: Counter-Strike)
  12. Előfizető nem futtathat cron-okat fél óránál gyakrabban
  13. Előfizető include-okra csak így hivatozhat: "include.php" (és pl. nem "http://domainnev.hu/include.php")
  14. Ingyenes/nyílt forráskódú tartalom/honlapkezelő CMS rendszer (Mambo/Joomla, PHP-nuke, Drupal stb.) használata esetén, Előfizető köteles a lehető legfrissebb verziót használni, és általában a biztonsági frissítésekről folyamatosan gondoskodni.
  15. Előfizető nem adhatja (értékesítheti) tovább a Szolgáltató által biztosított szolgáltatást.
 5. Domain regisztráció:
  1. Előfizető a Szolgáltatón keresztül domain regisztrációt is igényelhet.
  2. Fenti esetben (5.a.) Előfizető kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette a regisztrátori megbízás tartalmát (a domain név igénylőlap része). A domain igénylőlap egy példányát kitöltve, egyetértőleg aláírva, a szükséges mellékleteket csatolva, eljuttatja Szolgáltatóhoz. Előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja (Pl.: ".hu" esetén: ISZT (www.domain.hu), ".org" esetén ICANN (www.icann.org stb.). 
  3. Szolgáltató minden tőle elvárhatót elkövet a domain minél hamarabb történő bejegyzéséért, de ennek elmaradásáért nem vonható felelősségre.
 6. Fizetési feltételek:
  1. Szolgáltató a megrendelés alapján Előfizetőnek számlát állít ki.
  2. Fizetési késedelem esetén Szolgáltató jogosult a szolgáltatás korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására.
  3. Amennyiben Előfizető a fizetési kötelezettségeinek írásbeli felszólítás után sem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, a pénzügyi követelések további fennállása esetén, a tartozást harmadik fél számára átadni.
  4. Szolgáltató, előfizető adminisztrációjából eredő hibákért, díjvisszatérítésre nem kötelezhető.
 7. A szerződés hatálya:
  1. Felek együttműködési szándékukat kifejezve, jelen szerződést határozatlan időre kötik.
  2. Mindkét fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél azt megszegi. Amennyiben Szolgáltató hibájából történik szerződésszegés, akkor az előre kifizetett díj felmondás utáni időre eső részét Szolgáltató köteles visszafizetni Előfizető részére. Ha a szerződésszegés Előfizető hibájából történik, akkor az előre fizetett díj, vagy annak időarányos része nem kerül visszafizetésre -kivéve: a jóhiszemű átlagnál nagyobb szerver terhelés (3.d.) esetén-.
  3. A szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.
  4. Szolgáltató az előre kifizetett szolgáltatásokat rendesen csak úgy mondhatja fel, amennyiben visszafizeti az időben még hátralévő, kifizetett szolgáltatások ellenértékét.
 8. Adatvédelem:
  1. Szolgáltató a nyilvántartásában szereplő Előfizető adatait harmadik félnek, az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a domain regisztráció (5.) esetén az igénylőlap, a fizetési feltételek nem teljesülése (6.c.), vagy a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.
  2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződést a másik fél írásos beleegyezése nélkül, harmadik fél részére nem adják át.
  3. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek ismerik el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat::
   1. az 1992. évi LXIII. törvény
    a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
    [olvasható (2007.09.10.) pl. itt: http://abiweb.obh.hu/abi/index.php?menu=103]
    [olvasható (2007.09.10.) pl. itt: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200063.TV]
   2. az 1998. évi VI. törvény
    az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981 január 28.)
    [olvasható (2007.09.10.) pl. itt: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800006.TV]
   3. a 2001. évi CVIII. törvény
    az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
    [olvasható (2007.09.10.) pl. itt: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV]
   4. az "Online Privacy Alliance" ajánlásait
 9. Vis major (előre nem látható, rendkívüli esemény):
  1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.
  2. Ha vis major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
  3. A teljesített szolgáltatások pénzügyi követelése (számlájának kiegyenlítése) alól a vis major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.
  4. Vis major esemény bekövetkezte esetén az érintett fél köteles a másik felet írásban értesíteni.
  5. A Szolgáltató részéről vis majornak számít, minden olyan meghibásodás, szolgáltatás kiesés, mely felett rendelkezése nincsen. Ilyen a Szolgáltató által harmadik féltől igénybevett, pl. szerverrel kapcsolatos szolgáltatás. Amennyiben Előfizető kártérítési igénnyel kíván élni, kijelenti, hogy ilyen esetekben kizárólag a harmadik féllel szemben nyújtja be igényét.
 10. Egyéb rendelkezések:
  1. Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeket teljesítsék.
  2. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban a peren kívül történő megoldást részesítik előnyben.
  3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.
  4. Felek a felmerült jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.
  5. Felek (amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni) bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.

Előfizető kijelenti, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, amennyiben az általa megadott adatokban változás következik be, arról a Szolgáltatót 8 napon belül írásban tájékoztatja. Kijelenti továbbá, hogy a Szolgáltatóval szemben jelen szerződés megkötésének időpontjában lejárt, kiegyenlítetlen tartozása nincs. Tudomásul veszi, hogy fent leírtak nem teljesülését Szolgáltató szerződést felmondó feltételnek tekinti és a szerződést pénzbeli visszatérítés nélkül, a meglévő pénzügyi követelések további fennállása mellett azonnali hatállyal felmondja.

Jelen szolgáltatási szerződést a Felek - mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt - jóváhagyólag írták alá.

Kelt: .................................................

......................................................................................................................................
ElőfizetőSzolgáltatóRegisztrátori megbízás domain név igénylés esetén (az igénylőlap része):

Megbízom a Microware Hungary Kft.-t, mint Regisztrátort a fenti domain név (nevek) regisztrációs ügyintézésével, egyben kijelentem/tudomásul veszem, hogy
 1. a http://www.domain.hu/domain/szabalyzat.html oldalon megtalálható Domainregiszrációs Szabályzatot ismerem és elfogadom. A domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a delegálást saját kockázatomra kezdeményezem, sem a Nyilvántartót, sem a Regisztrátort nem terheli felelősség a domain delegálásból, illetve annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből, vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért.
 2. egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval és/vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek, illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megadok részükre a követeléssel szembeni védekezéshez.
 3. a számomra delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával, vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő kötelezettség alól tehermentesítem a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort.
 4. a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, szavatolom, hogy az általam választott domain név, annak használata mások jogait nem sérti. Ilyen jogsértés tudomásomra jutása esetén a névről önként lemondok.
 5. hozzájárulok, hogy az Igénylőlapon közölt adatokat a Nyilvántartó és a Regisztrátor az Internet regisztrációs szokásoknak megfelelően kezelje.
 6. tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést, kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését (40000 Ft + ÁFA) követően a Regisztrátor szerzi be.
 7. a választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének és tudomásul veszem, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthetek, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel.
 8. a domain delegálással és regisztrálással, illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott Eseti Választott bíróság kizárólagos hatáskörének, amely választott bíróság a vitát a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el.
 9. rendelkezem az adminisztratív kapcsolattartó személy hozzájárulásával, melyben hozzájárul adatai Regisztrátor és Nyilvántartó általi kezeléséhez és adatainak nyilvánosságra hozásához.
 10. a Regisztrátor jogosult az igénylőlap átvételét megelőzően és követően is igényt elutasítani, az elutasítás indoklását a Regisztrátor köteles az Igénylővel közölni.
 11. amennyiben egy igény nem teljesíthető, akkor helyette az előre fizetett díj ellenében az Igénylő másik domaint igényelhet.
 12. ha a lejáratot megelőzően a domain név fenntartására (meghosszabbítására) vonatkozó igényét az Igénylő nem jelzi, a domainfenntartásra vonatkozó szerződés felmondottnak tekintendő.
 13. a Nyilvántartó által a bejegyzést követően alkalmazott, előre nem meghirdetett díjemelés, új korábban nem alkalmazott díj bevezetése az Igénylőre hárítható.
 14. az igénylőlap hiányos, hibás, félreérthető, rosszul olvasható kitöltéséből eredő károkért kizárólag az Igénylő felel.
 15. az igénylőlap egy példányát eredetiben, a szerződés megszűnésétől számított 5 évig megőrzöm, vitás esetben azt a Regisztrátor rendelkezésére bocsátom.
 16. az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki.
 17. amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név visszavonását eredményezi.
 
www.fapadweb.hu © fapadweb
»;)www.kexgrafika.huwww.fenyvisszavero.comValid HTML 4.01Valid CSSValid HTML (Tidy alapon)FirefoxInternet ExplorerAjánlott képernyő felbontás: 1024x768 Utolsó frissítés: 2008-01-13